Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

CHI TIẾT TIN

HIỆU QUẢ TỪ CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI, XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP Ở TIÊN SƠN

Trong những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối kết hợp của các ban, ngành, hội đoàn thể xã và sự ủng hộ của Nhân dân cùng sự nỗ lực của người làm công công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Tiên Sơn nên đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài và tạo điều kiện để người dân nâng cao chất lượng cuộc sống, từng bước xóa đói giảm nghèo vươn lên làm giàu.

Ông Dương Văn Trường-Chủ tịch Hội khuyến học xã cho biết để xây dựng Tiên Sơn trở thành một xã hội học tập, trong những năm qua, Hội Khuyến học xã đã tập trung kiện toàn, củng cố công tác tổ chức khuyến học và đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng, đơn vị học tập, đặc biệt là xây dựng các mô hình học tập khuyến khích để nhân dân học tập... Đến nay, toàn xã có 27 chi hội, ban khuyến học, phân hội, với tổng số 920 hội viên. Hội Khuyến học xã luôn làm nòng cốt trong việc phối hợp với các ngành, đoàn thể thực hiện nhiều phong trào, hoạt động thiết thực góp phần khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học của Nhân dân xã nhà.

Phong trào “Gia đình học tập, dòng họ học tập, khu dân cư học tập” được triển khai sâu rộng thu hút nhiều hộ gia đình, các thôn, tổ đoàn kết và các dòng họ tham gia. Hằng năm có trên 97% Gia đình đạt danh hiệu Gia đình học tập, 100% Tộc họ đạt Dòng họ học tập, 100% các  chi hội, ban khuyến học đạt danh hiệu học tập. Trong đó, nhiều Tộc họ đã có nhiều hoạt động hiệu quả như: Tộc Lê làng Phú Lâm, …Các Tộc họ đã tích cực hướng dẫn các thành viên trong Tộc  tiêu chí về “Gia đình học tập” và “Dòng họ học tập” để có ý thức phấn đấu, đồng thời tích cực giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn, phát huy truyền thống hiếu học; khuyến khích hỗ trợ con cháu chăm ngoan, học giỏi giúp đỡ các cháu có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, không có học sinh mắc các tệ nạn xã hội đồng thời bố, mẹ cũng chăm lo học tập, nâng cao hiểu biết về mọi mặt để xây dựng phát triển kinh tế gia đình và công tác tốt.

Trao các Danh hiệu học tập

Bên cạnh đó, công tác vận động, xây dựng Quỹ Khuyến học được triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao. Nguồn quỹ do Hội vận động và tự quản lý đảm bảo sử dụng đúng mục đích, công khai dân chủ vì thế luôn được sự tham gia đóng góp của các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài huyện. Từ nguồn quỹ này, Hội Khuyến học xã đã nhận trao học bổng, hỗ trợ tiếp sức đến trường, trao học bổng cho học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh đạt giải cao qua các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, khen thưởng; hỗ trợ giáo viên có thành tích xuất sắc trong giảng dạy. Chính vì thế nên có rất nhiều học sinh, sinh viên nghèo, gia đình nghèo hiếu học được hưởng lợi do các hoạt động của hội mang lại, từ đó có điều kiện để học tập, vươn lên trong cuộc sống. Và từ  nguồn quỹ Hội đã tích cực đầu tư, hỗ trợ hoạt động khuyến học, khuyến tài, phát triển sự nghiệp giáo dục. Theo đó, Hội Khuyến học đã huy động được hơn 1,2 tỷ đồng, trao 130 suất học bổng, 3664 xuất khen thưởng, 129 suất hỗ trợ khó khăn, trao 24 xe đạp và hàng ngàn tập vở hỗ trợ cho học sinh khó khăn…

Đặc biệt từ năm 2017, Hội đã phối hợp thành lập Quỹ học bổng mang tên Nhà chí sĩ Lê Cơ, qua 05 năm thành lập đã huy động được trên 500 triệu đồng, đến nay đã trao thưởng cho 68 em có thành tích xuất sắc trong các năm học, các em đạt giải các kỳ thi các cấp, đến nay tồn quỹ hơn 326 triệu đồng.

Lễ trao học bổng Lê Cơ

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn xã vẫn còn những mặt hạn chế như: Một số chi hội khuyến học hoạt động cầm chừng, hiệu quả chưa cao, thiếu tính chủ động, sáng tạo; Sự phối hợp giữa Hội với các cơ quan, ban, ngành liên quan chưa chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện…

Để công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn xã trong thời gian đến đạt nhiều kết quả hơn nữa thì các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể xã tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng Chỉ thị  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập” và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác này nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về  khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Công tác tuyên truyền, quán triệt được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, lồng ghép với triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục chỉ đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Khuyến học từ xã đến thôn vững mạnh… Hội Khuyến học xã tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo phát triển mạnh mẽ nhằm động viên mọi người trong cộng đồng tham gia công tác khuyến học, khuyến tài. Tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa Hội Khuyến học với các cơ quan, ban, ngành, mặt trận, hội đoàn thể từ xã đến thôn trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Huy động toàn xã hội quan tâm, chăm lo nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục, góp phần xây dựng Tiên Sơn từng bước trở thành một xã hội học tập.


Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn xã vẫn còn những mặt hạn chế như: Một số chi hội khuyến học hoạt động cầm chừng, hiệu quả chưa cao, thiếu tính chủ động, sáng tạo; Sự phối hợp giữa Hội với các cơ quan, ban, ngành liên quan chưa chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện…

Để công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn xã trong thời gian đến đạt nhiều kết quả hơn nữa thì các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể xã tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng Chỉ thị  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập” và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác này nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về  khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Công tác tuyên truyền, quán triệt được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, lồng ghép với triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục chỉ đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Khuyến học từ xã đến thôn vững mạnh… Hội Khuyến học xã tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo phát triển mạnh mẽ nhằm động viên mọi người trong cộng đồng tham gia công tác khuyến học, khuyến tài. Tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa Hội Khuyến học với các cơ quan, ban, ngành, mặt trận, hội đoàn thể từ xã đến thôn trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Huy động toàn xã hội quan tâm, chăm lo nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục, góp phần xây dựng Tiên Sơn từng bước trở thành một xã hội học tập.


Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn xã vẫn còn những mặt hạn chế như: Một số chi hội khuyến học hoạt động cầm chừng, hiệu quả chưa cao, thiếu tính chủ động, sáng tạo; Sự phối hợp giữa Hội với các cơ quan, ban, ngành liên quan chưa chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện…

Để công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn xã trong thời gian đến đạt nhiều kết quả hơn nữa thì các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể xã tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng Chỉ thị  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập” và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác này nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về  khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Công tác tuyên truyền, quán triệt được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, lồng ghép với triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục chỉ đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Khuyến học từ xã đến thôn vững mạnh… Hội Khuyến học xã tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo phát triển mạnh mẽ nhằm động viên mọi người trong cộng đồng tham gia công tác khuyến học, khuyến tài. Tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa Hội Khuyến học với các cơ quan, ban, ngành, mặt trận, hội đoàn thể từ xã đến thôn trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Huy động toàn xã hội quan tâm, chăm lo nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục, góp phần xây dựng Tiên Sơn từng bước trở thành một xã hội học tập.

Đặc biệt từ năm 2017, Hội đã phối hợp thành lập Quỹ học bổng mang tên Nhà chí sĩ Lê Cơ, qua 05 năm thành lập đã huy động được trên 500 triệu đồng, đến nay đã trao thưởng cho 68 em có thành tích xuất sắc trong các năm học, các em đạt giải các kỳ thi các cấp, đến nay tồn quỹ hơn 326 triệu đồng.


Tác giả: Cao Thị Văn Lưu

Nguồn tin: Hội Khuyến học xã Tiên Sơn

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

THÔNG BÁO


BÌNH CHỌN


Xin bạn cho ý kiến về cổng thông tin điện tử của chúng tôi?
Kết quả bình chọn

Xin bạn cho ý kiến về cổng thông tin điện tử của chúng tôi?

Bình thường
 
15.4%
2 Phiếu
Đẹp, tiện lợi tra cứu
 
61.5%
8 Phiếu
Cần chỉnh sửa thêm
 
23.1%
3 Phiếu
Tổng cộng: 13 Phiếu
X

LIÊN KẾT WEBSITE

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Error An error has occurred.
Error: DỰ BÁO THỜI TIẾT is currently unavailable.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TIÊN SƠN - HUYỆN TIÊN PHƯỚC
Địa chỉ : Xã Tiên Sơn - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày